Registračný poplatok:
25 € člen SReS s uhradeným registračným poplatkom do 8. 3. 2020
30 € nečlen SReS a člen SReS s uhradeným registračným poplatkom po 8. 3. 2020

Registračný poplatok:
10 € člen SKSaPA s uhradeným registračným poplatkom do 8. 3. 2020
13 € nečlen SKSaPA a člen SKSaPA s uhradeným registračným poplatkom po 8. 3. 2020

V prípade, že máte dve prednášky, prosím uveďte názov druhej prednášky

POUČENIE:
1. Účastník je povinný údaje v zmysle Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo.
2. Účastník zodpovedá v plnom rozsahu za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
3. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle z..č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely plnenia zákonných povinností a pre vnútorné potreby organizácie.
4. Účastník vyhlasuje, že mu nevznikol nárok na stravu podľa Z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Spôsob platby bankovým prevodom na účet spoločnosti Tajpan s. r. o.:
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
VARIABILNÝ SYMBOL: 13032020
SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Meno a priezvisko registrovanej osoby

Platbu bez mena a priezviska registrovaného účastníka nie je možné identifikovať.